Inschrijven

Dojang: J. Wagenaarstraat 4 te Spijkenisse | Kyosa R. von Harras | Tel. 06-36432614

OVEREENKOMST - MYEONG-YE TANG SOO DO - KOREAN MARTIAL ART SCHOOL

Naam

Adres

Algemene Bepalingen

De cursist(e) of indien minderjarig ouder/voogd:

• De cursisten hebben zich te houden aan de algemene bepalingen van de sportschool.
• De cursisten dienen op de hoogte te zijn van zijn/haar lichamelijke gezondheid en niet deel te nemen aan de training indien er sprake is van een ernstige aandoening/ziekte waarbij sporten een onaanvaardbaar risico vormt.
• De sportschool of haar leraren en cursisten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures en andere kwetsuren die opgelopen zijn tijdens de training. Alle trainingen geschieden op eigen risico.
• Men dient respect te tonen voor de kunst van de gevechtsvorm en voor de daarin onderwijzende leraar. Immers op zijn school en onder zijn bekwame leiding ontvangt men de juiste en verantwoorde onderricht, waartoe geheel vrijwillig is besloten.
• Men dient alle instructies van de leraar stipt en aldus naar beste vermogen op te volgen.
• Men dient op tijd op de lesuren aanwezig te zijn.
• Het is verboden in de kleedkamers en de trainingsruimte te roken. De training onderbreken of de dojang verlaten zonder hiervoor toestemming te hebben verkregen is niet toegestaan. Het bedrijven van handel op de sportschool is verboden indien hiervoor geen toestemming is verleend door de leiding.
• Tijdens trainingen behoort men een witte tobok (Tang Soo Do pak) te dragen, welke schoon, verzorgd en gestreken dient te zijn. Andere kleuren zijn niet toegestaan.
• Het is verboden om een andere band te dragen dan bij bij zijn/haar graduatie behoort.
• Tijdens de training worden geen sieraden gedragen, zoals bijv. Ringen, halskettingen armbanden en piercings. Kauwgom en/of snoep is tijdens de lessen eveneens niet toegestaan te gebruiken.
• Men dient schoon op de trainingen te verschijnen en eventuele verwondingen te zijn verzorgd en verbonden.
• Nagels dienen kort geknipt en verzorgd te zijn.
• De hoger geclassificeerde of gegradueerde leerlingen zullen de mindergevorderden in alle vriendelijkheid en tact behulpzaam zijn om de vooruitgang te bevorderen. Wanneer men wordt gevraagd, hulp en medewerking te verlenen aan demonstraties, wedstrijden e.d. dient men indien gelegen hiertoe bereid te zijn.
• De sportschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken / vernielen van persoonlijke eigendommen.
• Cursisten die misbruik maken van het geleerde, zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de sportschool in opspraak brengen kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de sportschool worden ontzegd en verliezen hun rechten, doch behouden hun lopende financiële verplichtingen.
• Het is niet toegestaan lid te zijn van nog een andere Tang Soo Do sportschool/vereniging of op een andere sportschool/vereniging Tang Soo Do trainingen te volgen of hieraan medewerking te verlenen zonder hiervoor toestemming van de Myeong-Ye leiding te hebben verkregen.


Ondergetekende gaat akkoord met onderstaande:

1. Bij ondertekening van deze overeenkomst wordt inschrijfgeld betaald van € 5,00 en dient men 2 pasfoto's in te leveren. De pasfoto's zullen uitsluitend gebruikt worden voor de administratie van Korean Martial Arts School Myeong-Ye.
2. Het lesgeld bij 2x trainen in de week bedraagt € 25,00 en bij 3x trainen € 35,00. Dit dient bij vooruitbetaling te worden voldaan op de eerste lesdag van de maand.
3. Bij ondertekening van deze overeenkomst gaat ondergetekende akkoord met een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient plaats te vinden door middel van brief of e-mail.
4. Lesgelden kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd op grond van economische ontwikkelingen, levensstandaard, BTW etc. Alle cursisten ontvangen ten aanzien van les geldwijzigingen tijdig bericht.
5. De ondergetekende gaat akkoord met het tijdig betalen van het lesgeld Bij niet tijdig betalen van het lesgeld zal een incassobureau worden ingeschakeld. De kosten aan deze incasso komen voor rekening van ondergetekende. Afwezigheid van de cursist(e) tijdens de lesuren, door welke oorzaak dan ook, ontheft ondergetekende niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld. Ook is een vermindering of een tegemoetkoming van het lesgeld in deze situatie niet van toepassing.
6. De contributie dient het hele jaar door te worden betaald, ongeacht vakanties.
7. De ondergetekende verklaart hierbij dat het betreden van de Dojang of het deelnemen aan de lessen binnen de Dojang voor eigen risico is en dat schade ten gevolge van enig letsel of ongeval dan ook volledig onder eigen verantwoordelijkheid valt. De ondergetekende verklaart een afschrift van dit formulier, de overeenkomst, en de algemene bepalingen te hebben ontvangen en deze met volledige kennisgeving van de inhoud te hebben ondertekend.

De overeenkomst wordt uitgeprint in tweevoud door de leraar en de eerstvolgende les meegenomen zodat beiden de overeenkomst kunnen tekenen.